Disco Ensemble. Olympia, Tampere, Finland, 10.11.2018. Photo: Olli Koikkalainen

Disco Ensemble. Olympia, Tampere, Finland, 10.11.2018. Photo: Olli Koikkalainen

Disco Ensemble. Olympia, Tampere, Finland, 10.11.2018. Photo: Olli Koikkalainen